BUDGET 2017-வரவூ செலவூ உரை-අයවැය 2017

THE COMMITTEE STAGE BUDGET SPEECH – MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE

================================

  1. The second budget of the National Government by the Finance Minister Ravi Karunanayake, Budget 2017, focused on investments, closing of Budget deficit, exports, SMEs, and developing the business sector if Sri Lanka.
  2. This Ministry is responsible for promoting industrial development and in addition chemicals, mineral sands, graphite, cement and textile & apparels. It is also givenfunctions in development of state managed domestic and FMCG trade (along with sugar and salt supply), consumer protection and market weights and measurements, international trade development, national entrepreneur development & SMEs, rural consumer support through cooperative policies, local business development, preserving and developing the national traditions of crafts, handlooms, designs and artisans etc.
  3. To implement the government’s vision of national industry and commerce development, this Ministry also partners with international organisations such as UN’s Industrial Development organization UNIDO, World Intellectual Property Organisation etc.
  4. SLITA

Sri Lanka Institute of Textile and Apparel (SLITA) under this Ministry is one of the top Institutes in Sri Lanka dedicated to train manpower in textile, apparel, footwear and allied industries. Total operating income for 2016 was Rs 139.25 Mn earned by conducting various apparel industry training programs and other consultancy services. SLITA’s training is now a sought after program among industrialists.  In 2016, 4400 SLITA students qualified to enroll in the industry, generating new employment opportunities.  The Productivity Improvement Programme (PIP) is implemented in seven factories at Rs 10 Mn. Curricula are being upgraded to NVQ standards. A new and an interesting research and development is the extraction and processing of banana fibre.  Negotiations are now on to acquire degree awarding status in the academic year 2017/18.

The Ministry’s Department of Textile Industries is working to establishing Handloom Villages & Revamping Handloom Industry project at Rs 113.5 million, as recommended by the Task Force. 

  1. National Design Centre

The National Design Centre (NDC) commenced its operations in 1983. In 2016, NDC trained 1121 crafts persons through 45 training programs and another 70 Diploma holders creating 1191 self-employment opportunities. The Centre produced 407 new Designs for craftsmen while 690 New Designs were Created in different clusters of which 325 Designs converted to prototype samples. 30 Market opportunities provided for craftsmen. A new design exhibition which has been planned to highlight emerging craftsmen.

 

The National Crafts Council

The National Crafts Council promotes and preserves Lankan handicrafts and craftsmen, including the registered Lankan 23912 craftsmen. In 2016, NCC full time trained 1503 apprentices in handicrafts and generated 832 new self-employment opportunities. 876 craftsmen were also given marketing support the NCC. “Thunpath Rata” Traditional Mats & Woven Product Exhibition and Presidential Handicrafts Award Ceremony “Shilpa Abhimani” were conducted.

The National Intellectual Property Office

The National Intellectual Property Office administers the Intellectual Property System in Sri Lanka. 7088 trade mark applications were received in 2016 and 6844 were examined and 1726 registered at a revenue of Rs 57.46 Mn.  387 Patent applications were received in 2016, 213 examined and 69 registered.  This office closely works with World Intellectual Property Office. Among key achievements are the establishment of 9 Technology & Innovation Support Centers (TISCs) island wide in provinces (2014 – 2016), dissemination of patent information to the public free of charge and Amendments to the Intellectual Property Act.

SMILE III

 

The Small and Micro Industries Leader and Entrepreneur Promotion Project III – Revolving Fund (SMILE III Revolving Fund) assists Small and Micro scale Enterprises (SMEs) financially to start or to expand viable projects and provides for improvement of organizational capacity and product development. The project is handled through participating banks called as Participating Credit Institutions (PMU).  A total of Rs 5.06 Million disbursed upto Sept 30. 6085 loan applications received, 4560 sub projects listed as eligible, 2199 sub projects were allocated with funds.

 

Paranthan Chemicals Company

The profit making Paranthan Chemicals Company Limited trades chemicals, refills Liquid Chlorine to the lower capacity cylinders.  As at 30th September 2016, company has refilled Chlorine in 4350 cylinders and manufactured 33,300 litres of Sodium Hypochlorite. The company has marketed 1680 MT of liquid chlorine, 67 MT of Caustic Soda, and 65MT of HCL. The Sales revenue for the period is Rs. 184.5 Mn. The company plans to introduce Caustic Soda Lye as a value addition production with Rs. 5 Million, and 85% of the work has been already completed.

 

Measurement Units, Standards and Services Department (MUSSD)

 

The Measurement Units, Standards and Services Department (MUSSD) and the National Measurement Laboratory are responsible for metrology measurements in Sri Lanka and by July 31, its revenue totaled Rs 195.6 million.   MUSSD Verified 609301 weights and measuring instruments, Granted pattern approval to 43 of weights and measuring instruments.  It completed Calibration of 481 units. Among the planned news projects are upgrading Sri Lanka’s measurement system, procurement of standard equipment for National Measurement Laboratory, publication of new brochures, posters, metric tables. Foreign collaborations have been confirmed for three projects from Germany, Asia Pacific Metrology Program and SAARC.

Department of Commerce (DOC)

The Department of Commerce (DOC) formulates and implements Sri Lanka’s foreign trade policy at bilateral, regional and multilateral level.   The DOC issues Certificate of Origin (COOs) for Sri Lankan origin products. So this year DoC earned Rs 98.5 million. and in January-August 2016, DOC has issued 73,068 COOs. DOC continued its work to regain GSP plus, prepared a comprehensive report for the Inter Ministerial Sub-Committee on regaining GSP+ facility, and submitted the report together with Sri Lanka’s application for regaining GSP+ facility.  EU Fisheries Ban was removed from 22nd June, 2016 and qualified fish consignments originating from Sri Lanka to the EU commenced on the same day by Department of Commerce.  Under GSP schemes Sri Lanka exported US $ 2084.03 million goods in Jan-August 2015 and it has increased by 8.6% to US$ 2,264.21 million during Jan- August 2016. The draft bill on Anti-dumping, Countervailing and Safeguard Legislation was submitted to the Cabinet. Third and Fourth Round of Negotiations of proposed China – Sri Lanka FTA, the second round of negotiations of proposed Sri Lanka – Singapore FTA and the 2nd Round of Negotiations on ETCA were held during the period under review. DoC actively participated with a Group of major US-GSP beneficiary countries to contact Members of the US Congress, to persuade them to renew the US-GSP Program early. DOC concluded the Fourth Trade Policy Review of Sri Lanka in Geneva.  DoC also held joint economic commission talks with Iran, Bangladesh, Pakistan, Russia, Belarus and EU.

Lanka Mineral Sands Limited

Lanka Mineral Sands Limited mines, processes and exports heavy mineral beach sands using its plant in Pulmoddai in the Trincomalee District. The key products that the company markets are Ilmenite, Rutile, Zircon, Ilmenite with by-products etc. Up to September 30, 2016, LMSL earned Rs one billion from mineral sand sales  by producing 14,188 MT of Ilmenite, 1,630 MT of Rutile, 348.96 MT of  Zircon and 2,424.75 MT of Hi Ti Ilmenite.

National Enterprise Development Authority (NEDA)

National Enterprise Development Authority (NEDA) promotes Enterprise Development within Sri Lanka with special emphasis to Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) sector. Among the present large scale projects the NEDA is involved is formulation of National SME Policy and SME Authority. NEDA conducted training programs for 6259 new and existing entrepreneurs. It is also working on the publication of SME Guide book and collecting Business Development Services (BDS) providers. District and Regional enterprises Forums have been established to develop proper mechanism to provide business development services to the entrepreneurs at District and Divisional Secretariat (DS) level. It consists of governmental and nongovernmental BDS (Business Development Services) providers, Chambers and trade or Business associations of the district. NEDA has established 14 District Enterprise Forums and 80 other Enterprise Forums. NEDA developed issue tracker to build up proper system to solve business issues in regional level. An important work is the Incubator and Technology Transfer Centre (ITTC) with Wayamba University, to minimize the risk involved in engaging a new product or service line by reducing the initial capital to be invested backed by professional backing.  In its   women entrepreneurship development program in all districts NEDA conducted training programs for 3500 women entrepreneurs.

Sri Lanka Cement Corporation

Sri Lanka Cement Corporation is importing and distributing Ordinary Portland Cement. For the period of Jan. to Aug, 2016, the Corporation has imported 2,800 MT Ordinary Portland Cement and sold 2,752MT earning Rs.42.27Mn from sales. The Corporation also produced & sold 46,032 nos. of Concrete poles & 619 nos. of Concrete blocks and earned Rs. 3.70Mn. In July 2016, the government had introduced Voluntary Retirement Scheme and 36 employees left as a result.   

Sri Lanka State Trading (General) Corporation

Sri Lanka State Trading (General) Corporation’s main activity is “Trading”.   Turnover from April 2016 to September 2016 was Rs 1,629 Million which is 23 % increase compared to last year.  Projected sales for 2016/2017 is Rs 3,200 Mn and STC is confident of achieving the same. A new showroom was opened in Sainthamaruthu in October thereby bringing STC to the East for the first time. This is the 8th STC regional showroom.  Three new regional showrooms are expected to commence in 2017  and actions are being taken to introduce STC branded products such as STC stationery & STC Air conditioners etc.

Industrial Development Board

The Industrial Development Board has 18 industrial estates in 16 Districts, and reported Rs 36 billion turnover from all these estates in 2016. IDB’s industrial estates provide 8045 jobs in 283 active industries. To bring latest technologies to Sri Lanka IDB collaborates with global agencies such as  PUM Netherlands Expert Programme etc. IDB conducted the Eighth International Footwear and Leather Fair  in February 2016 in Colombo.   IDB plans to conduct Wood based Production Industry support program and SMIDEX–2017 for promotion of industrialists and International Footwear and Leather Fair 2017.

 

Laksala – Sri Lanka Handicraft Board

Sri Lanka Handicraft Board, popularly known as “Laksala” promotes the sale of local handicrafts, gift & souvenirs through their showrooms spread island–wide and providing essential market linkages to traditional craftsmen. Laksala operates 14 branches located island wide and offers the widest variety of Sri Lankan handicrafts and brands/items synonymous with Sri Lanka mainly to tourists.   As of September 2015 revenues totaled Rs 711 Million (against Rs 696 Million last year same period). Laksala increased purchase by 16 percent. Laksala became the Provincial Winner (Western Province) of 2016 Industrial Excellence Awards conducted by Sri Lanka Chamber of Small and Medium Industries.

 

Kahatagaha Graphite Lanka Limited

The fully government owned public limited liability Company is a 100% export oriented Company, and From 1st January to September 2016 it exported US $489,780 graphite. The company reported net profit before tax of Rs 15.6 Mn.  In 2014/15, its major export countries were U.S.A., U.K., and Japan. From 1st January to September 2016 it Produced 580 M.T selling 353 MT graphite.

 

Co-Operative Wholesale Establishment

Co-Operative Wholesale Establishment distributes essential commodities and wants to give best prices for Sri Lanka’s wholesale trade in FMCG. In the period January to September 2016, CWE has made earnings before Depreciation & Interest at Rs. 26.8 million. CWE also acts as the implementing arm of cabinet subcommittee of cost of living. CWE Imports essential goods to control the market price & public demand. As a result, it imported 1000 MT Basmati Rice, in the process to import 5000 MT during the Year 2016.  Being Competitor to the wholesale market, CWE Launched first bulk sales shop in Vauniya and has been successful.

 

Lanka Sugar Company (Private) Limited

Hon Sir,

I am pleased to inform the House that for the first time, 28.            Lanka Sugar Company (Private) Limited  under my Ministry earned Rs one billion profit. The profits came this year and its even more important to inform that last year, the Company made a Rs one billion loss. As a result of latest profits, I believe that this is a great success story among state owned business enterprises. I praise Hon Finance Minister’s proposals for sugar industry development in this budget such as imposing a minimum price of Rs. 5,000 per Metric Tonne for sugarcane with effect from 1st January 2017, calling local and foreign investors to invest in Sugar Mills in Monaragala, Batticaloa, Kilinochchi and Ampara districts with a minimum plant size of 2,000 Tonnes etc.  The Company is managing two distilleries and sugar factories at Pelwatte and Sevanagala.  Upto third quarter of 2016, Pelwatte and Sevanagala cultivated 13164 hectares of sugar cane harvesting 561,067 metric tonnes of cane which resulted in 44059 MT of sugar produced. 8,580,267 litres of ethanol also produced. As a result of these Lanka Sugar reported a profit of Rs one billion by third quarter of 2016 in comparison to the loss Rs one billion in 2015. It plans to establish Sugar Cane Juice Extractor Factory and 2000 Hectare Sugar Cane Plantation in Vavuniya district Settikulam Division. The Company also intends to produce a sugar pricing formula based on incentive to be competitive with any commercial crop in Sri Lanka.

 

Lanka Sathosa

Lanka Sathosa is the state owned large scale retail business in Sri Lanka having over 320 outlets island wide and 3500 employees with an annual turnover of Rs. 30 billion. The new management developed strategies based on an audit by the consultancy firm KPMG was used to bring in new management thinking. Market research reveals Lanka Sathosa is mostly used by households whose income is Rs 30,000 and below (which is 60% of Sri Lanka’s population). We introduced new management thinking.  Lanka Sathosa plans to open 191 new outlets. We are now working on branding and improving efficiency at a cost of Rs 300 million. Among important projects planned are 125 CCTV Projects, 195 ERP projects, setting up of 5 laboratories, and Installation of Human Resource Information System.

 

Mantai Salt Limited

Mantai Salt Limited with Elephant pass Saltern Mantai Salt Ltd manufactures common salt, iodine mixed salt, crush salt and Industrial salt, and reported earnings of Rs  62.4 Mn, Net profit before tax was Rs. 7.1 Mn. During the review period of year 2015-16, the company produced 3319 MT of Salt and sold 5063 MT of salt. After renovation process of Elephantpass Saltern  (phase -1) work completed in 2015, production started in renovated area by March 2016 and the harvesting started in August 2016. Government has allocated Rs. 80 million to the renovation of phase-2 area of Elephantpass  saltern. The renovation work has started and physical progress was 40% as at Sep 30-2016.

 

Other Industry Development Initiatives

 

Hon Sir, the Ministry also is involved in development of Agro Processing industries such as Tea, Spices, Coir, packaging as well as Food Processing. In 2016 the International Packaging exhibition “Lanka Pack”- 2016 was conducted to link this sector to exports, and to introduce new technology. 150 Local industries benefited. Another 250 SMI’s benefitted from the Training of Trainers programme on Packaging for Enterprises. 160 Local industries benefited from Profood/Propack International Exhibition  to upgrade local SMEs to the next level.  Another important project is the pilot project on development and certification of ISO 14001 Environment Management System with Energy Audit and Cleaner Production Assessment in SME’s. The objective is to improve productivity and environment friendly technology of medium scale industries.  The proposed projects  are facilitation of SMI in food sector through packaging development, industrial productivity, and market competitiveness and sustainability Improvement Programme. The Ministry also works to develop more technical aspects and therefore  is strengthening local industrial sections of molds and pressure molds, rubber related industries, machinery and basic metal industries etc.  For example, to develop the rubber manufacturing sector, 25 technical officers were sent to University of Kochin, India at a cost of Rs. 1.66 Mn.  To support the Boat Building Industry a Boat Show was conducted.  To improve Plastic based Industry, 19 undergraduates following the Degree on Polymer Science and Technology in Sri Lanka Plastic and Rubber Institution have been selected to provide 50% of the course fee. Realising Sri Lanka robotic technology is being used at a minimum level, the Centre of Excellence in Robotics Applications (CERA) has been included in the mandate of Ministry of Industry and Commerce and it is planned to be established in the premises of IDB. A Dedicated Leather and Leather Goods Manufacturing Complex at Batticaloa District at a cost or Rs 450 Mn is being prepared to develop the Footwear and Leather Industry.  Initial steps were taken to establish the Pharmaceutical Manufacturing Zone in Kurunagala District. To develop the Electrical & Electronic Sector, International Standard Certificate programme to the Electrical & Electronics products Manufactures is being considered. Ministry has also introduced subsidy scheme for obtaining international standard certificate from the international recognize standard institutions. To develop the Ceramic Products Sector, the Ministry assisted to obtain Standard Certification from SLSI to enhance good image of local red clay roofing tile manufacturing industry.

 

 

Regional Industry Development

Our regional industry development efforts has resulted in a Public Private Partenrship success. Supporting the unity government’s Industrial Development, my Ministry Developed 937 acres Land Area (i.e. electricity, water and road system) by September 2016 with Rs 3.2 Bn Government Investment and Rs 32.4 Bn private investment. 364 Industries operated in Commercial Manufacturing. The total employment is 18645. 25 new project proposals for industries have been approved while 44 new project proposals have been recommended by the Ministry’s Evaluation Committee.  The budget speech-2016, allocated funds to establish 04 new Industrial Estates. They are the Stage III of Trincomalee, Raigama, Mahaoya and Hambantota. Accordingly, necessary action being taken to formulate Cabinet Memorandums to obtain suitable lands.

 

Food & Cooperatives

This Ministry’s Food & Cooperative Division (FCD) plays a considerable role in Food & Cooperative sector. FCD held the provincial cooperative ministers’ conference in June and celebrated 94th International cooperative day. It also plans to modernize cooperative Rural Banks, renovate cooperative fuel filling stations,  and to establish a Co-operative Commercial Complex at Rs 2000 million. The Department of Cooperative Development, another institution under this ministry, started work on a mega Co- op city for Elpitiya MPCS Ltd. National  Institute of Co-operative Development, Polgolla earned Rs 54 million so far this year by conducting various training programs.

 

Private sector support

The private sector is directly supported by the Ministry through the Department of Registrar of Companies and Intellectual Property Office. The Department of Registrar of Companies develops a trusted business environment and directly supports the development of business sector.  In 2016 so far, it collected Rs 1.7 billion revenue. It performed 7506 New company Incorporations, 183,297 document Registrations, 65 Societies Registration, 560 Secretaries Registrations, and 17,110 Public Contract  Agreements were achieved. Department is developing the Software for Company Registration, Install the suitable Hardware for eROC Project and Re-structuring of the ROC Staff are among the major activities planned for 2017. The department’s revenue stood at Rs 84 million. In administering the Intellectual Property System, 7088 trade mark applications were received in 2016 and 6844 were examined and 1726 registered.  387 Patent applications were received in 2016, 213 examined and 69 registered.  This office also stablished 9 Technology & Innovation Support Centers (TISCs) island wide. –            A copyright division will be setup in the Intellectual Property Office-

Hon Sir,

In conclusion, I stress that this Ministry covers a vast range of activities.

I thank all officials of my Ministry for the performance highlighted in this speech.

Thank You.

==================================================

2017 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய அரசாங்கத்தின்  இரண்டாவது வரவூ செலவூத்திட்டத்தின் கைத்தொழில் மற்றும் வHத்தக அமைச்சH hpஷாட் பதியூதீன் அவHகளின் உரை டிசெம்பH 2 ஆம் திகதி 2016
கௌரவ சபை தலைவரே!
2017 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய அரசாங்கத்தின் நிதி அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்காவின் இரண்டாவது வரவூ செலவூத்திட்டமானது முதலீடுகள் மீது  அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.  செலவூத்திட்டத்தின் இறுதி வாசிப்பு பற்றாக்குறைஇ ஏற்றுமதிஇ சிறிய மற்றும் நடுத்தர வHத்தகம்  மற்றும் இலங்கையின் வHத்தகத்துறையினை விருத்த செய்வது தொடHபில் ஆராயப்படவூள்ளது.
பரந்த  எனது அமைச்சு மற்றும் அதன் கீழ் இயங்கும் திணைக்களங்களின் பொருளாதார நோக்கம் மற்றும் சாதனைகள் போன்றவற்றை  ஒரு குறுகிய உரையின்  ஊடாக விவரிக்க முடியாது. நாட்டில் தொழில்துறை வளர்ச்சியினை  ஊக்குவிக்கும் பொறுப்பு வாய்ந்த முக்கியமான அமைச்சானது இரசாயண பொருட்ள் கனிம மணல்இ கிராஃபைட்இ சிமெண்ட் மற்றும் புடவை  தைத்த ஆடை துறைகள் ஆகியவற்றின் வளHச்சிக்கும்  நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சந்தை எடைகள் மற்றும் அளவூகள்இ சர்வதேச வர்த்தக வளர்ச்சிஇ தேசிய தொழில் முயற்சி வளர்ச்சி மற்றும் சிறிய மற்றும் நடுத்தரஇ கூட்டுறவூ கொள்கைகள்இ உள்ளுhர் வணிக வளர்ச்சிஇ கைவினைஇ கைத்தறிஇ வடிவமைப்பு மற்றும் கைவினைஞர்களின்  தேசிய பாரம்பரியங்கள் பாதுகாத்தல் மற்றும் வளHச்சிக்கும் முக்கிய பங்காற்றுகின்றது.
தேசிய கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக வளர்ச்சியினுடைய அரசாங்கத்தின் தொலை நோக்கினை செயல்படுத்தஇ இவ் அமைச்சு ஐ.நா.வின் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைப்புஇ உலக அறிவூசார் சொத்து அமைப்புஇ சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்புஇ சார்க் அலுவலகங்கள்இ ஐரோப்பிய ஒன்றியம் போன்ற  சர்வதேச அமைப்புக்களுடன் கூட்டு பங்காளிகளாக இருக்கின்றது. மற்றும் இலங்கையில்  இராஜதந்திர உறுப்பினர்களுடன் சந்திப்புக்களினையூம் தொடர்ந்து ஏற்படுத்துகின்றது.
மேலே குறிப்பிட்ட துறைகளின் எங்கள் அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள் பொது மற்றும் தனியார் கூட்டுடைமையாகும். இந்த துறைகளுக்கான முதலீடுகள் இலங்கையில் இருந்தும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் அழைப்பு விடுக்கின்றது.
கௌரவ சபை தலைவரே இ இந்த அமைச்சு ஒரு பரந்த அளவிலான நடவடிக்கைகள் உள்ளடக்கியது எனவே அனைத்து நடவடிக்கைகளினையூம் இந்த ஒரு குறுகிய உரையில் வழங்க முடியாது. எனவே இந்த உரை கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சினால் பொருளாதார துறைகளில் மிகவூம் பொருத்தமான முக்கியமான பங்களிப்புகளை வழங்கும் துறைகள் மீது கவனம் செலுத்துகிறது

சக்திமிக்க சூழலில் சHவதேச போட்டியை ஏற்படுத்தும் வல்லமையூள்ள கைத்தொழில் துறையினை இலங்கைளினுள் உருவாக்கல் எமது அமைச்சின் தொலைநோக்காகும்.
மேதகு ஐனாதிபதி மைத்திhpபால சிறிசேன மற்றும் மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரம சிங்க அவHகளின் தலைமையின் கீழ் உள்ள தற்போதைய அரசாங்கத்தின் பொருளாதார கொள்கை கூற்றின் கைத்தொழில்துறையூம் வHத்தக துறையிலும் குறிப்பிட்ட இலக்குகளை அடைவது தொடHபாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கைத்தொழில் துறையில் முதலீடுகளை கைத்தொழில்சாலைகளை ஸ்தாபித்து நாடு ப+ராகவூம் தொழில வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தல் சுற்றாடலுக்கு பாதிப்பில்லாத தொழிற்சாலைகளை ஊக்குவித்தல் ஆகிய நோக்கங்களுடன் எனது அமைச்சி 18 மாவட்டங்களில்924 ஏக்கH விஸ்திரனத்தில் 34 தொழில்பேட்டைகளை ஸ்தாபித்துள்ளது. இன்று வரை 34 தொழில்பேட்டைகளை ஸ்தாபிப்பதற்கும் அபிருத்தி செய்வதற்கும் அரசாங்கம் 2694.50 மில்லியன் ரூபாவை செலவழித்துள்ளது. அதே சமயம் இந்த கைத்தொழில்பேட்டைகளில் தனியாH துறைகளினால் செய்யப்பட்டுள்ள முதலீடுகளின் பெறுமதி அண்ணளவாக 26785 மில்லியன் ரூபாவாக மதிப்பிடப்பட்டுள்து.இக் கைத்தொழில்பேட்டைகளில் பணிபுhpயூம் தொழிலாளHகளின் எண்ணிக்கை 17490 ஆகும்.
கைத்தொழில் மற்றும் வHத்தக அமைச்சின் கீழ் 38 நிறுவனங்கள் காணப்படுகின்றது என்பதனை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்.

இலங்கை புடவை மற்றும் ஆடை நிறுவனம்
இந்த அமைச்சின் கீழ் உள்ள புடவை மற்றும் ஆடை நிறுவனம் புடவைஇ ஆடைஇ காலணி மற்றும் அதனோடு தொடர்பான கைத்தொழில் துறையினரை பயிற்றுவிக்கும் முதன்மை வாய்ந்த நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். பல்வேறுபட்ட ஆடைக்கைத்தொழில் தொடர்பான பயிற்சி நிகழ்ச்சி திட்டங்களை நடாத்தியதன் மூலமும் ஆலோசனை சேவைகளை வழங்கியதன் மூலமும் இந்த ஆண்டில் 139 மில்லியன் ரூபாவை மொத்த வருவாயாக பெற்றுள்ளது. இந்த நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் பயிற்சிகளுக்கு ஆடைக் கைத்தொழில் ஈடுபட்டுள்ள தொழில் அதிபர்களிடையே பெரிய மதிப்பும் வரவேற்பும் உள்ளது இந்த ஆண்டில் 4400 மாணவர்கள்  பயிற்சி பெற்று வெளியேறி புதிய தொழில் வாய்ப்புக்கள் பெற்றுள்ளார்கள். ரூபா 10 மில்லியன் செலவில் 7 தொழில்சாலைகளில் உற்பத்தி அபிவிருத்தி திட்டம் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தேசிய தொழில் பயிற்சி தரத்துக் ஏற்ப பாட விதானங்கள் தரம்முயர்த்தப்பட்டுள்ளன. வாழை மடல் இழையை பிரித்தெடுத்து பதன்படுத்தி நூலாக்குவது தொடர்பாக ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு வருகிறது. 2017ஃ18 கல்வியாண்டில் பட்டம்மளிப்பதற்கான தரத்தை அடைவதற்கு கலந்துரையாடல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தேசிய வடிவமைப்பு நிலையம்
தேசிய வடிவமைப்பு நிலையம் 1983 இல் இருந்து இயங்கி வருகின்றது. 2016ம் ஆண்டு தேசிய வடிவமைப்பு நிலையம் 45 பயிற்சி நிகழ்ச்சி திட்டங்களை நடாத்தி 1120 கைத்தொழில் திறனாளிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தது. அத்துடன் 70 போ;களுக்கு டிப்ளோமா பயிற்சியூம் அளித்தது. இதன் விளைவாக 1191 சுய தொழில் முயற்சியாளர்கள் உருவாக்கப்பட்டார்கள்.  கைவினையாளர்களுக்காக இந்த நிலையம் 407 புதிய வடிவமைப்புக்களை உருவாக்கியது. அதே சமயம் பல்வேறுபட்ட கூடங்களில் 690 புதிய வடிவமைப்புக்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அவர்களில் 322 வடிவமைப்புக்கள் முன்மாதிரி உதாரணங்களாக மாற்றப்பட்டன கைவினைஞர்களுக்கு 30 சந்தைப்படுத்தும் சந்தர்ப்பங்கள் எற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டன வளர்ந்து வரும் கைவினைஞர்கள் திறனை வெளிக்கொண்டு வரும் முகமாக கண்காட்சி ஒன்றை நடாத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுளள்து.
தேசிய அருங்கலைப்பேரவை
தேசிய அருங்கலைப்பேரவை இலங்கை கைப்பணிகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்வதுடன் கைப்பணி கலைஞர்களின் நலனோம்புக்காக பல்வேறு கருத்திட்டங்களையூம் நிகழ்ச்சி திட்டங்களையூம் அமுல்படுத்தி வருகின்றது. இலங்கையில் 23912 கைப்பணிக் கலைஞர்கள் உள்ளார்கள் 2016 ம் ;ஆண்டில் தேசிய அருங்கலைப்பேரவை 1503 பயிற்சியாளர்களுக்கு முழு நேர பயிற்சி வழங்கியூள்ளது. இவர்களில் 832  கைப்பணியாளர்கள் சுயதொழில் புரிந்து வருகிறார்கள். தேசிய அருங்கலைப் பேரவை 876 கைப்பணியாளர்களுக்கு

அவர்களின் உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் வசதிகளை ஏற்படுத்தியூள்ளது. தும்பத் ரட்டஇ பாரம்பரிய பாய்களும் கைத்தெறி பொருட்கள் உற்பத்தி கண்காட்சி மற்றும்; ஜனாதிபதி கைப்பணி விருது வழங்கும் வைபவமும் நடாத்தப்பட்டன.
தேசிய புலமைச்சொத்து அலுவலகம்
இலங்கையில் புலமைச் சொத்து முறைமையை தேசிய புலமை சொத்து அலுவலகம் நிருவகித்து வருகின்றது. 2016ம் ஆண்டில் 7088 வர்த்தக குறியீட்டுக்கான விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப்பெற்றன 6844 விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 1726 விண்ணப்பங்கள் பதிவூ செய்யப்பட்டன. 57.46 மில்லியன் ரூபா வருவாயாக கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. இந்த ஆணடில் 387 காப்புரிமை விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. 213 விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு 69 விண்ணப்பங்கள் பதிவூ செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த அலுவலகம் உலக புலமைசொத்து அலுவலத்துடன் நெருக்கமாக செயலாற்றி வருகின்றது. இந்த ஆண்டில் இந்த அலுவலகம் மேற்கொண்ட முக்கிய பணிகள் யாதெனில் மாகாணங்களில் 9 தொழில் நுட்ப மற்றும் புத்தமைப்பு ஆதரவூ நிலையங்களை ஸ்தாபித்தமைஇ காப்புரிமை தொடர்பாக தகவல்களை பொதுமக்களுக்கு  இலவசமாக வழங்கியமை மற்றும் புலமை சட்டங்களுக்கு திருத்தங்கள் மேற் கொண்டவையாகும்.
சிறு மற்றும் நுண் கைத்தொழில்களுக்கு கடன் வழங்கும் செயற்திட்டம்
சிறிய மற்றும் நுண் கைத்தொழில்களை ஆரம்பிப்பதற்கும் விரிவூ படுத்துவதற்கும் கடனாக நிதி வசதிகளை அளிக்கும் நோக்குடன் இத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கடன் தொகைகள் தெரிவூ செய்யப்பட்ட வங்கிகள் மூலமாக வழங்கப்படுகின்றன. இது ஓரு சுழற்சி நிதியமாகும். செப்ரெம்பர் மாதம் 30 ம் திகதி வரை 5.06 பில்லியன் ரூபா கடன் தொகைகளாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 685 கடன் விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. அவைகளில் ;4560 விண்ணப்பங்கள் கடன் பெறுவதற்கு தகமையூடையனவாக தெரிவூ செய்யப்பட்டுள்ளன. 2199 விண்ணப்பங்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
பரந்தன் இரசாயன கம்பனி
பரந்தன் இரசாயன கம்பனி இலாபத்தில் இயங்கும் ஒரு நிறுவனமாகும். இது இரசாயன பொருட்களை விற்பனை செய்வதுடன் திரவ குளோரினை சிலின்டரில் நிரப்பி விநியோகிக்கிறது. 2016 செப்ரெம்பர் 30 ம் திகதி வரை 4380 சிலின்டர்களுக்கு திரவ குளோரினை நிரப்பி விநியோகித்துள்ளது. அத்துடன் 33இ300 லிட்டர் சோடியம் கைப்போ குளோரைட்டை உற்பத்தி செய்துள்ளது.1650 மெட்ரிக் தொன் திரவ குளோரினையூம் 67 மெட்ரிக் கோஸ்ரிக் சோடவையூம் 65 மெட்ரிக் தொன் கைப்போ  குளோரைட் சோடியத்தையூம் சந்தைப்படுத்தியூள்ளது. இந்த பொருட்களை  விற்பனை செய்ததன் முலம் உழைத்த வருமானம் 184.5 மில்லியன் ரூபாவாகும.; ரூபா 5 மில்லியன் முதலீpடு செய்து பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட கொஸ்ரிக் சோடா லையை விற்பனை செய்வதற்கு இந்த கம்பனி திட்டமிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக 85மூ பணிகள் பூர்த்தியடைந்துள்ளன.
அளவீடு அலகுகள் தரவூகள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களம்
இலங்கையின் அளவீடுகளுக்கு பொறுப்பாக அளவீடு அலகுகள்இ தரவூகள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களமும் தேசிய அளவீடு ஆய்வூ நிலையமும் செயலாற்றி வருகின்றன. இந்த ஆண்டு யூ+லை மாதம் 31 ம் திகதி வரை இத் திணைக்களம் உழைத்த வருமானம் 195.6 மில்லியன்; ரூபாவாகும். இத் திணைக்களம் 609301 எடை அளவூகளை மற்றும் அளவீடு கருவிகளை சரி பார்த்ததுடன் 43 எடை அளவூ மற்றும் அளவிட்டு கருவிகளுக்கு காப்புரிமை அங்கிகாரத்தை வழங்கியூள்ளது.481 அலகுகளின் அளவீடுகளை பூர்த்தி செய்துள்ளது இத் திணைக்களத்pன் எதிர் காலத் திட்டம் இலங்கையின் அளவீட்டு முறைமையை மேம்படுத்தல்இ தேசிய அளவீட்டு ஆய்வூ கூடத்துக்கு தரமான உபகரணங்களை கொள்வனவூ செய்தல்இ புதிய அறிவூறுத்தல் பிரசுரங்களை  விளம்பர அறிவூறுத்தல்கள் மற்றும் மெட்ரிக் அளவீட்டு திட்ட அட்டவணைகளை வெளியிடுதல் ஆகியனவாகும்.nஐர்மனி ஆசிய பசுபிக அளவீட்டு திட்டம் மற்றும் சார்க்;; அமைப்பு ஆகியன 3 செய்திட்டங்களுக்கு பிற நாட்டு உதவிகளை வழங்குவதற்கு உறுதியளித்துள்ளன.

வர்த்தகத்  திணைக்களம்
வர்த்தகத் திணைக்களம்இ இரு நாடுகளுக்கிடையிலான பிராந்திய மற்றும் பன்னாட்டு நாடுகளுக்கிடையிலானஇ வர்த்தக கொள்கையை தயாரித்தும் அமுல்படுத்தியூம் வருகின்றது. இலங்கையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்குஇ இலங்கையில் இப் பொருட்கள் உற்ப்த்தி செய்யப்பட்டது என்ற  உற்பத்தி சான்றிதழ்களை வழங்குகின்றது. 73068 சான்றிதழ்களை வர்த்தகத் திணைக்களம் வழங்கியூள்ளது. புளுP+ வசதியை மீளப் பெறுவதற்கு வர்த்தகத் திணைக்களம் பணியாற்றி வருகின்றது. புளுP+ வசதியை மீளப்பெறுவதற்கு ஐரோப்பிய யூ+னியன் நாடுகளின்; அமைச்சர்களின் உப குழுவூக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கான அறிக்கையினை தயாரித்து சமர்பித்துள்ளது. 2016 யூ+ன் 22ம் திகதி ஐரோப்பிய யூனியனால் இலங்கையில் இருந்து மீன்களை ஏற்றமதி செய்வதற்கான தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது. புளுP+ திட்டங்களின் கீழ் 2015 ஐனவரிp- ஆகஸ்ட் வரை 284.03  மில்லியன் யூ.எஸ்டொலர் பெறுமதியான பொருட்களை இலங்கை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது.  2016 ஐனவரி-ஆகஸ்ட் வரை 226.21 மில்லியன் யூஎஸ் டொலர் பெறுமதியான  பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது. இது 8.6மூ அதிகாpப்பை காட்டுகிறது. ஐக்கிய அமெரிக்காவிள்; புளுP வசதிகளை பெறுவதற்குஇ ஐக்கிய அமெரிக்க கங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுடன் தொடர்புகளை எற்படுத்தியூள்ளது. nஐனிவாவில் இலங்கை 4 வது வர்த்தகக் கொள்கை மீளாய்வில் திணைக்களம்  பங்கு பற்றியூள்ளது. இந்தியாவூடன் வர்த்தக உடன்படிக்கை செய்வது தொடர்பாக 7 குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2வது சுற்றுவட்ட பேச்சுவர்த்தைகள் 2016 செப்ரம்பர் 29இ 30ம் திகதிகளில்  இந்தியாவில் நடைபெற்றது.
இலங்கை கனிம மணல் நிறுவனம்
இலங்கை கனிம மணல் நிறுவனம் சுரங்கங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி செயல்முறைகளினை மேற்கொள்வதோடு திருகோணமலை மறறும் புல்மோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு கனரக கனிம கடற்கரை மணலினை பயன்படுத்துகின்றது. நிறுவனம் இல்மனைற்றுஇ சிக்கொன் மற்றும் றுடைய்ல் போன்ற மூல பொருட்களுக்கு சந்தை வாய்பை பெற்றிருக்கின்றது.   கனிம மணல் விற்பனையில் இருந்து செப்டம்பர் 30இ 2016 வரைஇரூ ஒரு பில்லியன் பெற்றிருக்கின்றது.
தேசிய தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகார சபை
சுpறிய மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில் முயற்சியின் அபிவிருத்தியை மேப்படுத்துவது  அரசாங்கத்தின் பிரதான இலக்காகும் உலக சந்தையைஇந்த உற்பத்தி பொருட்கள் சென்றடைவதற்கு அரசாங்கம் சில பெருளாதார அபிவிருத்தி மூலோபாயங்களை பின்பற்றி வருகின்றது. அத்துடன் தேசிய தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகார சபை இவ் சிறிய மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி ஊக்குவிக்கிறது. தற்போது பெரிய அளவில் திட்டங்கள் மத்தியில் தேசிய வியாபார கொள்கை மற்றும் வியாபார அதிகார உருவாக்கத்திற்கு பங்கிளிப்பு செய்கிறது. இந்நிறுவனம்  தொழில் முனைவோருக்கு 6259பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடத்தியூள்ளது.

இலங்கை சீமெந்து கூட்டுத்தாபனம்
இலங்கையின் கைத்தொழிலில்களில் சீமெந்துக் கைத்தொழில் முக்கியமானதொன்றாகும். 1950 ஆம் ஆண்டுகளில் யாழ்ப்பாணத்தின் காங்கேசன்துறைப் பிரதேசத்தில் முதன்முதலாக சீமெந்துத் தொழிற்சாலை அமைக்கப்பட்டது. டோக்கியோஇ மிற்சுயிஇ நிப்போன்இ கால்கைம் முதலிய நிறுவனங்கள் சீமெந்து உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்றன.
காலிஇ புத்தளம்இ திருகோணமலைஇ யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களில் சீமெந்துத் தொழிற்சாலைகள் அமைந்துள்ளன. கொல்கைம் நிறுவனத்தின் சீமெந்து ஆலை காலி(உணவட்டுன)இ புத்தளம்(பாலாவி) ஆகிய மாவட்டங்களில் அமைந்து காணப்படுவதுடன்இ டோக்கியோ சீமெந்து ஆலையானது திருகோணமலையில் (சீனன்குடா) அமைந்துள்ளது.கடந்த 15 வருடங்களாக இயங்காத நிலையில் இருந்து வந்த யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள காங்கேசன்துறை சீமெந்து ஆலையானது தற்போது மீண்டும் புனரமைக்கப்பட்டு வருகின்றது.
கௌரவ சபை தலைவரே!
கைத்தொழில் துறை அபிவிருத்தி தொடHபாக எனது அமைச்சு மேற்கொண்டுவரும் நடவடிக்கை தொடHபாக விளக்கம் அறித்தேன் எனினும் பரந்த  எனது அமைச்சு மற்றும் அதன் கீழ் இயங்கும் திணைக்களங்களின் பொருளாதார நோக்கம் மற்றும் சாதனைகள் போன்றவற்றை  ஒரு குறுகிய உரையின்  ஊடாக விவரிக்க முடியாது. முடிவில்இ நான் இந்த அமைச்சு நடவடிக்கைகள் ஒரு பரந்த அளவிலான உள்ளடக்கியது என்று வலியூறுத்தி. எனது  இந்த உரையில்  செயல்திறன் பற்றிய சிறப்புகளை சுட்டிக்காடடிய என் அமைச்சின் அதிகாரிகள் உட்பட சபையில் அமHந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி.
நன்றி.

===============================================

SHORT VERSION OF BUDGET SPEECH-HON MINISTER OF INDUSTRY AND COMMERCE RISHAD BATHIUDEEN-ON 2 DECEMBER IN PARLIAMENT

  1. The second budget of the National Government by the Finance Minister Ravi Karunanayake, Budget 2017, focused on investments, closing of Budget deficit, exports, SMEs, and developing the business sector if Sri Lanka.

මේ ජාතික ආණ්ඩුවේ දෙවැනි අයවැය යි. මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා 2017 අයවැය මගින් දැඩි අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන්. ඒ වගේ ම අයවැය හිඟය අවසන් කිරීමට, අපනයනයට, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන කර්මාන්ත තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය වැඩි දියුණු කිරීමට

  1. The economic scope of my Ministry and its departments are vast, and a short speech such as this cannot describe our achievements. It is the key Ministry responsible for promoting industrial development and in addition chemicals, mineral sands, graphite, cement and textile & apparels. It is also given functions in development of state managed domestic and FMCG trade (along with sugar and salt supply), consumer protection and market weights and measurements, international trade development, national entrepreneur development & SMEs, rural consumer support through cooperative policies, local business development, preserving and developing the national traditions of crafts, handlooms, designs and artisans etc.

මගේ අමාත්‍යාංශ්‍ය හා එහි දෙපාර්තමේන්තු සැළකූ විට එහි ආර්ථික විෂය පථය අති විශාලයි. අපි පසුගිය වසර පුරා ලබාගත් ජයග්‍රහණ සහ ඉදිරි සැළසුම් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා මට ලැබී ඇති කෙටි කාල සීමාව කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ විෂයයන් අතර ප්‍රධාන වශයෙන් ම කර්මාන්ත සංවර්ධනය හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම යන්න තිබෙනවා. සමූපකාර පාරිභෝගික කටයුතු අපට ඇතුලත් වනවා. පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සහ වෙළෙඳ පොළ කිරුම් මිනුම්, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳාම සංවර්ධනය, ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධනය, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන කර්මාන්ත, ග්‍රාමීය හා පාරම්පරික ශිල්පීන්ගේ කර්මාන්ත, බුද්ධිමය දේපළ, දේශීය ව්‍යාපාර සංවර්ධනය, අත්යන්ත්‍ර, මෝස්තර පවත්වාගෙන යාම,  ඊට අමතරව රසායනික ද්‍රව්‍ය, ඛනිජ වැලි, මිනිරන්, සිමෙන්ති, ලුණු හා සීනි, රෙදිපිළි සහ ඇඟළුම් ඇතුලත් වනවා.

  1. To implement the government’s vision of national industry and commerce development, this Ministry also partners with international organisations such as UN’s Industrial Development organization UNIDO, World Intellectual Property Organisation etc.

ජාතික වශයෙන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු සංවර්ධනය කිරිමේ දි රජයේ ඉදිරි සැලසුම් ක්‍රියාත්ක කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ කර්මාන්ත සංවර්ධන සංවිධානය, ලෝක බුද්ධිමය දේපල සංවිධානය වැනි ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමග අපි හවුල්ව කටයුතු කරනවා.

 

 

 

  1. SLITA

ශ්‍රී ලංකා පේෂ කර්මාන්ත සහ ඇඟළුම් පුහුණු ආයතනය තිබෙන්නේ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේයි. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ රෙදිපිළි, ඇඟළුම්, පාවහන් හා ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් පුහුණුකිරීමේ කටයුතු කරන ආයතනයක් වනවා. 2016 වර්ෂය සඳහා විවිධ ඇඟළුම් පුහුණු වැඩසටන් හා අනෙකුත් උපදෙස් සේවා පැවැත්වීම මගින් උපයා ඇති මුදල් රුපියල් මිලියන 139.25කි. මෙම ආයතනය මේ වනවිට කර්මාන්තකරුවන් අතර විශ්වාසය දිනාගත් ප්‍රචලිත ආයතනය් බවට පත්ව තිබෙනවා. 2016 දී මෙහි සිසුන් 4400ක් නව රැකියා සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබුණා.

කර්මාන්තශාලා හතක ඵලදායීතාව වැඩි කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්ක කර ඇති අතර ලැබුණු ආදායම රුපියල් මිලියන 10 ක්. ඒ වගේම මෙහි සිදුකළ පර්යේෂණ අනුව කෙසෙල් කෙඳි නිස්සාරණයෙන් හා සැකසීමෙන් සිදුකරන නිෂ්පාදන පිළිබඳ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. දැනට මෙහි ක්‍රියාත්මක වන විෂය මාලා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් මට්ටම (NVQ standards) දක්වා උසස් කර තිබෙනවා. 2017/2018 වර්ෂයන් හි දී මෙහි පාඨමාලා උපාධි තත්ත්වය දක්වා උසස් කිරීමට කටයුතු සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටිනවා.

අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්ක වන පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව මිගන් අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි කර්මාන්තය වැඩිදියුණු කිරීමට නැවත අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි කර්මාන්තය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා අත්යන්ත්‍ර ගම්මාන පිහිටුවීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල් රුපියල් මිලියන 113.5ක් . මෙය අපි නිර්දේශ කර තිබෙන්නේ කාර්ය සාධක බලකායක ස්වභාවයෙන් කටයුතු කළ යුතු යැයි කියා.

 

 

 

  1. National Design Centre

ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය

ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය (එන්ඩීසී) තම ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කළේ 1983 වර්ෂයේ දී, 2016 වර්ෂයේ දී පුහුණු වැඩසටහන් 45ක් මගින් ශිල්පීන් 1121 ක් පුහුණු කර තිබෙනවා. ඒ වගේ ම ඩිප්ලෝමාධාරීන් 70ක් පුහුණුව ලබා තිබෙනවා. එම පුද්ගලයන් 1191 දෙනා ස්වයං රැකියාවන්හි නිරතව සිටිනවා. ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථායේ ශිල්පීන් අතින් නව මෝස්තර 407ක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. සමස්ථ මෝස්තර 690ක් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා නිරමාණය වී තිබුණා. ඒ අතරින් නිර්මාන 325ක් වෙනත් නිර්මාණයන්හි මුල් කෘතීන්හි අනුරූප වුණා. අපිට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා ශිල්පීන් සඳහා නව වෙළෙඳ පොළ 30ක් ඇතිකිරීමට. ඉදිරියේ දී මේ නව නිර්මාණ ඇතුලත් ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීමටත් එමගින් ඒ පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් සමාජයට, නිර්මාණකරුවන්ට හා වෙළෙඳ පොළ ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබාදීමට අපේක්ෂා කරනවා.

 

ජාතික ශිල්ප සභාව

The National Crafts Council

ජාතික ශිල්ප සභාවේ ලියාපදිංචි ශිල්පීන් සංක්‍යාව 23,912 ක් වනවා. ලංකා හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින ශිල්පීන් සහ නිර්මාණකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම ජාතික ශිල්ප සභාවට පැවරී තිබෙනවා. 2016 වර්ෂයේ දී ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ පූර්ණ කාලීන ආධුනිකයන් 1503 දෙනකු පුහුණු කර නව ස්වයං රැකියා අවස්ථා 832ක් ජනනය කිරීමට අපට හැකියාව ලැබුණා. ශිෂ්‍යභට බලකායේ 876 දෙනකු මේ නිෂ්පාදන අළෙවිය සඳහා යොමු කර තිබෙනවා.

ජාතික ශිල්ප සභාව මගින් සම්ප්‍රදායික පැදුරු සහ වියන ලද නිෂ්පාදන ඇතුළත්ව ‘‘තුන්පත් රටා“ නමින් ප්‍රදර්ශනක් පැවැත්වූ අතර ‘‘ශිල්ප අභිමානී“ නමින් ජාතික හස්ත කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයක් හා සම්මාන උළෙලක් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

 

 

 

The National Intellectual Property Office

ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය

ජාතික බුද්ධිමය දේපළ කාර්යාංශය මගින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ බුද්ධිමය දේපළ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරමින් පවතිනවා. 2016 වර්ෂයේ දී මෙම කාර්යාලයට වෙළඳ ලකුණු සඳහා අයදුම්පත් 6844ක් ලැබී තිබෙන අතර ඉන් 1726ක් ලියාපදිංචි කර තිබෙනවා. ඉන් ලැබූ ආදායම රුපියල් මිලියන 57.46ක් වනවා. 2016 වර්ෂයේ දී නව නිපැයුම් සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍ර ඉල්ලීම් 387ක් ලැබී ඇති අතර ඉන් 213ක් පරීක්ෂා කර බලා 69ක් ලියාපදිංචි කර තිබෙනවා. ජාතික බුද්ධිමය දේපළ කාර්යාංශය මේ වනවිට ලේක බුද්ධිමය දේපළ කාර්යාලය සමග ඉතා සමීපව කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. එම ජාත්‍යන්තර මග පෙන්වීම් හා උපදෙස් ද සහිතව බුද්ධිමය දේපළ කටයුතු වඩාත් නවෝත්පාදනය කිරීමේ අරමුණින් හා පුළුල් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් යොදා ගනිමින් ඉදිරියේ දී පළාත් නමයේ මධ්‍යස්ථාන නමයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

 

SMILE III

 

සුළු හා ක්ෂ්‍රද්‍ර කර්මාන්ත හිමියන් හා ව්‍යවසායකයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘති අංක තුන – චක්‍රීය අරමුදල.

 

ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට ශක්තියක් සැපයීම ව්‍යාපෘති කුඩා හා ක්ෂුද්‍ර ව්‍යාපෘති පුළුල් කිරීමට හා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන ව්‍යාපාරයන් හි ධාරිතාව නැංවීම මෙහි අපේක්ෂාවයි. සහභාගීත්ව ණය ආයතන ලෙස නම් කරන ලද බැංකු මාර්ගයෙන් මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්ක වේ. සැප්තැම්බර් මස 30 වැනිදා දක්වා ණය ඉල්ලුම් පත්‍ර 6085ක් මිලියන 5.06ක ප්‍රධානයන් කර තිබෙනවා.  ලැබී ඇති උප ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 4560ක් වන අතර උප ව්‍යාපෘති 2199ක් සඳහා ද මුදල් වෙන්කරන ලදී.

 

Paranthan Chemicals Company

පරන්තන් රසායනික සමාගම

රසායනික ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමෙන් පරන්තන් රසායනික සමාගම ලාභ උපයනවා. විශේෂනේ ම ද්‍රව ක්ලෝරීන් පහළ ධාරිතාවෙන් යුතු සිලින්ඩරවලට පිරවීම මෙහි ප්‍රධාන අංගයක්. 2016 සැප්තැම්බර් 30 වැනි දින වනවිට සමාගම එවැනි සිලින්ඩර 4350ක් පුරවා ඇති අතර නිෂ්පාදනය කළ සෝඩියම් හයිපොක්ලෝරයිට් ලීටර 33,300ක් වනවා. මෙම සමාගම ද්‍රව ක්ලෝරීන් මෙට්රික් ටොන් 1680ක්, කෝස්ටික් සෝඩා මෙට්‍රික් ටොන් 67ක් සහ එච්සීඑල් මෙට්‍රික් ටොන් 65ක් අළෙවි කර තිබෙනවා. ගතවූ කාල සීමාවේ විකුණුම් ආදයම රුපියල් මිලියන 184.5ක් වනවා. කෝස්ටික් සෝඩා අගය එකුතකරන ලද නිෂ්පාදන ලෙස වෙළෙඳ පොළට යොමු කිරීමට ආයතනය සැළසුම් කර තිබෙනවා. මේ වනවිට එම කාර්යය සියයට 85ක සාර්ථකත්වයට ළඟා වී තිබෙන අතර වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන පහක්.

 

 

Measurement Units, Standards and Services Department (MUSSD)

මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

 

මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිති සහ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික මිනුම් විද්‍යාගාරය ශ්‍රී ලංකාවේ මිනුම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු වන අතර ජූළි මස 31 වැනි දින වනවිට එහි ආදායම රුපියල් මිලියන 195.6කි. එම කාලයේ දී මිනුම් උපකරන 609,301ක් පරීක්ෂා කර බලා අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ මිනුම් කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂම හා යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා මිනුම් උපකරණ රටා 43ට අනුමැතිය ලැබී තිබේ. එය ඒකක 481කි. මිනුම් සහ අවසන් සැලසුම්ගත මිනුම් කටයුතු වඩාත් විධිමත් කිරීම සඳහා මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නව ප්‍රචාරාත්මක වැඩපිළිවෙලක් ද සැළසුම් කර තිබේ. ඒ අනුව නව අත්පත්‍රිකා, පෝස්ටර්, පුවත්පත් දැන්වීම් සහ මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය කරන වැඩසටහන් ද මීට ඇතුලත්ය. ශ්‍රී ලංකාවේ මිනුම් කටයුතු වඩාත් විධිමත් කිරීම සඳහා ජර්මනිය සමග වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන අතර ආසියා පැසිපික් වැඩසටහනට ද අප සම්බන්ධ වී සිටියි.

 

Department of Commerce (DOC)

වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකා වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විපාර්ශ්වීක වෙළෙඳාම, කලාපීය හා බහු පාර්ශවික මට්ටමින් ක්‍රියාත්ක කිරීඹ, වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සිදුකරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන සඳහා 2016 ජනවාරි මාසයේ සිට අගෝස්තු දක්වා කාලයේ දී නිෂ්පාදන සහතික 73,068ක් නිකුත් කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවට ජීඑස්පී + සහනය ලබාගැනීමට අඛණ්ඩව ක්‍රියාකරමින් සිටියි. මේ සඳහා අන්තර් අමාත්‍යාංශ අනු කමිටුවක් සඳහා පරිපූර්ණ වාර්තාවක් සකස් කරමින් සිටියි. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ වනවිට යුරෝපා සංගමය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට පනවා තිබූ ධීවර තහනම ඉවත්කර තිබිණි. මේ අනුව 2015 ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා කාලයේ දී ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 2084.03 සිදුකර තිබූ අතර 2016 ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා කාලයේ දී එය සියයට 8.6 කින් වර්ධනය වී ඇමෙරිකන් ඩොලර් 2,264.21 ක අපනයනක් කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව ජීඑස්පී සහන ලබා ගැනීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ කොංගුසය සමග කටයුතු කරමින් සිටින අතර ජිනීවාහි ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ හතරවැනි වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය අවසන් කළා. ඉන්දියාව සමග යෝජිත එක්ටා ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් හතක් සමග සාකච්ඡා කරන ලද අතර එහි දෙවැනි වටය 2016 සැප්තැම්බර් 29-30 දෙදින ඉන්දියාවේ දී පැවැත්වූවා.

 

 

ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගම
ඛනිජ වැලි සමාගම මෙරට වෙරළ තීරයේ ඇති වැලි අපනයනය සඳහා කටයුතු කරමින් සිටිනවා. වෙරළෙන් ලබාගන්නා වැලි පුල්මුඩේ ස ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි කර්මාන්තශාලා මගින් සුදුසු පරිදි සැකසීමේ කටයුතු සිදු කරනවා.

මේ ආයතනයේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන වන්නේ ඉල්මනයිට්, රූටයිල් හා සර්කෝන් යන ද්‍රව්‍යයන්. 2016 සැප්තැම්බර් මස 30 වැනිදා දක්වා ඛනිජ වැලි සමාගම උපයාගත් ආදායම රුපියල් බිලියනයක් වනවා. ඒ ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 14,188ක්, රූටයිල් මෙට්‍රික් ටොන් 1,630ක්, සර්කෝන් මෙට්‍රික් ටොන් 348.96ක් සහ හයිටි ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 2,424.75ක් අපනයනයෙන් මේ ආදායම් ලබා තිබෙනවා.

 

ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය (NEDA)
ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන ව්‍යවසායක අංශයට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යවසාය සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරයි. වත්මන් මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති අතර ජාතික සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන ව්‍යවසාය ප්‍රතිපත්ති සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන ව්‍යාපාර අධිකාරිය සකස් වේ.

දැනට ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන හා නව ව්‍යපාර ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂිත ව්‍යවසායකයින් 6259 දෙනකු සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වන ලදී. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් මාර්ගෝපදේශ ග්‍රන්ථයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ව්‍යාපාර සංසද පිහිටුවා දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් ව්‍යවසායකයන්ට ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා අවස්ථා සැපයීඹ සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් වර්ධනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරගෙන යනු ලැබේ.

එය රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සම්බන්ධ කරගනිමින් වාණිජ මණ්ඩල ස දිස්ත්‍රික් වෘත්තීය හෝ ව්‍යාපාරික සම්ගම් ඒකාබද්ධව ව්‍යවසාය සංසද 14ක් හා ව්‍යවසාය සංසද 80ක් ස්ථාපිත කර තිබේ. ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ව්‍යාපාර ගැටළු විසඳීමට නිසි පද්ධතිය සකසා ගැනීම ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගැනීම මෙමගින් සිදුකිරීමට අපේක්ෂිතය .

මෙහි වැදගත්ම කාර්යයක් වන්නේ අවම මූළික ප්‍රාග්ධනයකින් තාක්ෂණික යෙදවමු සමග වෘත්තීය නිපුණතාව වැඩිදියුණු කරලීඹයි. මේ සඳහා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය හා තාක්ෂණික යෙදවුම් මධ්‍යස්ථානය සමග එක්ව නව නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්‍ය සේවා සහ උපදෙස් සැපයීඹ සිදුකරයි. මේ සඳහා කාන්තාවන් ඉලක්ක කරනිමින් පවත්වාගෙන යන ව්‍යවසායකත්ව වැඩසටහන් සියුල දිස්ත්‍රික්කයන් හි ම පවත්වන අතර මේ වනවිටත කාන්තාවන් 3500ක් ව්‍යවසායකයන් ලෙස පුහුණු කර තිබේ.

 

Sri Lanka Cement Corporation

 

ශ්‍රී ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාව

ශ්‍රී ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාව සිමෙන්ති ආනයන කිරීම හා සාමාන්‍ය පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති බෙදාහැරීඹ ිසදුකරයි. 2016 අගෝස්තු දක්වා කාලයේ දී සංස්ථාව සාමාන්‍ය පෝට්ලන්ට් සිමෙන්ති මෙට්‍රික් ටොන් 2800ක් ආනයනය කර අළෙවි කර තිබේ. ඉන් මෙට්‍රික් ටොන් 2,752 අළෙවියේන රුපියල් මිලියන 42.27ක් උපයාගැනීඹට හැකි වී ඇත. ආණ්ඩුව ස්වේච්ඡාවෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ යේජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇති අතර මේ වනවිට එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සේවකයන් 36 දෙනකු විශ්‍රාම ගොස් සිටිති.

 

ශ්‍රී ලංකා රාජ්ය වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාව
ශ්‍රී ලංකා වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම වන්නේ වෙළඳ කාර්යයි. 2016 අප්‍රේල් මාසයේ සිට 2016 සැප්තැම්බර් දක්වා පිරිවැටුම් පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සියයට 23කින් වර්ධනය වී ඇත. එය රුපියල් මිලියන 1,629කි.

2016/2017 වර්ෂයන්හි වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවේ මේ ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 3,200ක් දක්වා වර්ධනය කරගැනීමට අපේක්ෂිතය. නව ප්‍රදර්ශනාගාර විවෘත කර නැගෙනහිර පළාතට රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවේ කටයුතු පුළුල් කිරීමට ද අපේක්ෂා කරයි.

 

Industrial Development Board

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය
ශ්‍රී ලංකා කාර්මික සංවර්දන මණ්ඩලය දිස්ත්‍රික්ක 16 ක ක්‍රියාත්මක වන අතර එමගින් ඉපැයූ ආදායම රුපියල් බිලින 36කි. ක්‍රියාකාරී කර්මාන්ත 283ක් සඳහා රැකියා අවස්ථා 8045ක් ලබා දී ඇත. ශ්‍රී ලංකා කාර්මික සංවර්දන මණ්ඩලය යනු නවතම තාක්ෂණය ලබාදීම සිදුකරයි. එමෙන් ම නෙදර්ලන්තය සමග අපනයන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි. ජාත්‍යන්තර සපත්තු හා සම් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සම්බන්ධ ප්‍රදර්ශනක් ද 2016 පෙබරවාරි මාසයේ කොළඹ දී පවත්වන ලදී, එවැනි ම ප්‍රදර්ශනයක් 2017 දී ද පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

 

ලක්සල – ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය

 

ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය ප්‍රසිද්ධ නාමය වන්නේ ලක්සල න්නයි. ලක්සල මෙරට දේශීය හස්ත කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කරයි. ත්‍යාග සහ සිහිවටන අළෙවි කිරීම සඳහා දිවයින පුරා ප්‍රදර්ශනාගාර ස්ථාපිත කර තිබේ. ලක්සල අපේක්ෂාව වන්නේ දිවයින පුරා විසිරී සිටින පාරම්පරික කර්මාන්තකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන ප්‍රචලිත කරමින් ඒ සඳහා නිශ්චිත වෙළෙඳ පොළ නිර්මාන්‍ය කිරීමයි. මේ සඳහා ලක්සල ශාකා 14ක් පිහිටුවා ඇති අතර විශාල මෙරට හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් විශාල පිරිසකගේ නිෂ්පාදන රැසක් විදේශිකයන් වෙත අළෙවි කිරිමේ කාර්යය සිදුකරන්නේ ලක්සල විසිනි. 2015 වර්ෂයේ සිට සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා රුපියල් මිලියන 696ක ආදායම් ලබා ඇත. මෙය මේ වසරේ ඇස්තමේන්තු ගත ආදායමෙන් සියයට 94කි.

 

 

කහටගහ මිනිරන් පතල

මෙය සම්පූර්ණයෙන් ම රජය සතු පුද්ගලික සමාගමකි. නිෂ්පාදන සියයට සියයක් ම අපනයනය කරනු ලබයි. 2016 ජනවාරි මස 01 දා සිට සැප්තැම්බර් අවසානය දක්වා මිනිරන් ආදායම ඇමෙරිකන් ඩොලර් 489,780 කි ඉන් ලැබූ ආදායම රුපියල් මිලියන 15.6කි. ප්‍රධාන වශයෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, එංගලන්තය, ජපානය අපගේ ප්‍රධාන ගැනුම්කරුවන් වෙයි. 2016 වර්ෂයේ සැපැත්ම්බර් මාසය දක්වා නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් 580ක් වන අතර ඉන් මෙට්‍රික් ටොන් 353 ක් අළෙවි කර තිබිණි.

 

 

සමූපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව

 

සමූපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා පාරිභෝගික භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකා තොග වෙළෙඳාම සඳහා ලබාදීම සිදුකරයි. 2016 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලයේ දී සතොස මිලියන 26.8 ක හිඟ මුදල් හා පොලිය ගෙවා ඇත. ජීවන විදයම පිළිබඳ කැබිනට් අනු කාරක සභාවේ තීරණ ක්‍රියාත්මක කීරීමේ ආයතනය ලෙස කටයුතු කරයි. අත්‍යාවශ්‍ය භාණ් වෙළෙඳ පොළ මිල සහ මහජන ඉල්ලුම පාලනය කිරීඹට සතොස ආයතනය නිරන්තරව කටයුතු කරමින් සිටී. 2016 වර්ෂයේ දී තොග වෙළෙඳ පොළට තරඟකරුවකු වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බාස්මතී සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 1000ක් ආනයන කරන ලදී, මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක් ආනයනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා සතොස වව්නියාව පළමුවරට තොග අලෙවි සැළක් ආරම්භ කර ඇත.

 

ලංකා සීනි පුද්ගලික සමාගම

 

ගරු කතානායක තුමනි,

 

මගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ලංකා සීනි (පුද්ගලික) සමාගම රුපියල් බිලියනයක ලාභයක් ලබා ඇති බව මේ ගරු සභාවට දන්වා සිටින්නේ මහත් සතුටිනි. එහි වඩාත් වැදගත් ම දේ වන්නේ පසුගිය වසරේ දී සමාගම රුපියල් බිලියනයක් අහිමි වී තිබීමයි. මේ රජය යටතේ අප රජයට අයත් ව්‍යාපාර බෙහෙවින් සාර්ථක තත්ත්වයකට පත්කරන්නට සමත් වූ බව ද අප විශ්වාස කරනවා. මේ අයවැයේ දී සීනි කර්මාන්තය වෙනුවෙන් විශාල අවධානයක් යොමු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මා මුදල් අමාත්‍යතුමාට බෙහෙවින් ම ස්තූතිවන්ත වෙනවා. 2017 ජනවාරි 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන මෙට්‍රික් ටොන් එකකට රුපියල් 5,000ක අවම මිලක් නියම කර තිබෙනවා. ඒ වගේ ම දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයන්ට නව මොනරාගල, මඩකලපුව, කිලිනොච්චි සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයන්හි නව කර්මාන්ත ශාලා පිහිටුවීමටත් අවස්ථාව උදාකර දී තිබෙනවා. මේවායේ අවම නිෂ්පාදන ධාරිතාව මෙට්‍රික් ටොන් 2000ක් විය යුතුයි. ඒ වගේම සෙවනගල හා පැල්වත්ත කර්මාන්ත ශාලා මගින් හෙක්ටයාර 13,164ක උක් වගා කිරීමේ පියවර ගෙන තිබෙනවා. උක් මෙට්‍රික් ටොන් 561,067ක් නිෂ්පාදනය කළ හැකියි. එමගින් සීනි මෙට්‍ර්ක් ටොන් 44059 ක් හා එතනෝල් ලීටර් 8,580,267ක් නිෂ්පාදනය කළ හැකියි. මෙම සමාගම කලින් ලැබූ පාඩුව බිලියන එකක් වුවත් 2016 දී බිලියනයක ලාභයක් ලබා තිබෙනවා. වව්නියාව හා සෙට්ටිකුලම ප්‍රදේශයන්හි උක් වගාව ප්‍රචලිත කිරීම ටකටයුතු කරමින් සිටනවා. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ අනිකුත් වාණිජ බෝග සමග තරඟකාරීත්වයට ගෙන යා හැකි වනවා. ඒ වගේම සීනි මිල සූත්‍රක් ඉදිරිපත් කිරීමටත් අප අපේකෂා කර සිටිනවා.

 

 

ලංකා සතොස

ලංකා සතොස රජය සතු මෙරට මහා පරිමාන සිල්ලර වෙළෙඳාමේ යෙදී සිටින වෙළෙඳ ව්‍යාපාරයකි. දිවයින පුරා අළෙවිසැල් 320ට අධික සංඛ්‍යාවක් පිහිටුවා ඇති අතර සේවකයින් 3500ක් ලංකා සතොස ආයතනයේ සේවය කරයි. එහි වාර්ෂික පිරිවැටුම බිලියන 30කි. මෙහි කළමනාකාරීත්වය වඩාත් සාර්ථක කරගැනීම සඳහා කේපීඑම්ජී ආයතනය උපදේශන ආයතනයක් ලෙස යොදාගෙන ඇත. සතොස සිය අවශ්‍යතා සඳහා වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ තම ආදායම රුපියල් 30,000ට වඩා අඩු පවුල් විසින් බව වෙළෙඳ පොළ පරීක්ෂණවලින් හෙළි වී ඇත. ලංකා සතොස නව ශාඛා 191ක් විවෘත කිරීඹට සැළසුම් කර තිබේ. මේ වනවිට රුපියල් මිලියන 300ක වියදමින් කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමට කටයුතු කර තිබේ. වැදගත් ව්‍යාපෘති අතර සිසීටීව ව්‍යාපෘති 125ක් ස්ථාපිත කර තිබේ. එප්පාවල රොක් පොස්පේට් ව්‍යාපෘති 195ක් ව

විගණන මත පදනම් උපාය මාර්ග සංවර්ධනය. ලංකා සතොස වැඩි වශයෙන් සිය ආදායම රුපියල් 30,000 ට අඩු (ශ්රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 60% ක් වන) ය කුටුම්භ විසින් භාවිතා කරනු ලබයි වෙළඳපල පර්යේෂණ හෙළි කරයි. අපි නව කළමනාකරණය චින්තනය හඳුන්වා දෙන ලදී. ලංකා සතොස නව ශාඛා 191 විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. දැන් අපි වෙළඳනාම මත වැඩ හා රුපියල් මිලියන 300 ක වියදමින් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම වේ. සැලසුම් වැදගත් ව්යාපෘති අතර 125 CCTV ව්යාපෘති, රසායනාගාර පහක්, සහ මානව සම්පත් තොරතුරු කේන්ද්‍රයක් ද ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

 

මාන්තායි ලුණු සමාගම

මාන්තායි ලුණු සමාගම අලිමංකඩ ලුණු ලේවායේ සාමාන්‍ය ලුණු, අයඩින් මිශ්‍ර ලුණු හා කාර්මික ලුණු කුඩු නිෂ්පදානය කරනවා. මෙම සමාගම රුපියල් මිලියන 62.4ක මුදලක් උපයා තිබෙනවා. එහි ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 7.1ක්. ඒ 2015සිට 2016 දක්වා සමාගමේ නිෂ්පදානය මෙට්‍රික් ටොන් 3319ක් වනවා. මෙට්‍රික් ටොන් 5063ක් විකුණා තිබෙනවා. එලිෆන්ට්පාස් කොටසක අලුත්වැඩියා කටයුතු හේතුවෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වූයේ නැහැ. අලුත්වැඩියාවෙන් පසු නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ වූයේ 2015 මාර්තු මාසයෙන් පසුවයි. සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන කටයුතු යළි ආරම්භ වූයේ 2016 අගෝස්තු මාසයේ දී ය. ලේවායේ දෙවැනි අදියර ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා රුපියල් මිලියන 80ක් වෙන්කර තිබේ. එහි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මේ වනවිට ආරම්බ කර ඇති අතර සැප්තැම්බර් 30 වන දින වනවිට භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 40කි.

 

 

වෙනත් කර්මාන්ත සංවර්ධන කටයුතු

 

ගරු කාතානායක තුමනි,

අමාත්‍යාංශය තේ, කුළුබඩු, කොහු, ඇසුරුම් මෙන් ම ආහාර සැකසුම්. කෘෂි කාර්මාන්ත නිෂ්පදන කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමුකර තිබේ.

2016 ජාත්‍යන්තර ඇසුරුම් කරණ ප්‍රදර්ශනය ලංකා පැක් අපනයන ය සමග සම්බන්ධ වී පැවැත්වූ අතර එමගින් නව තාක්ෂණ්‍ය හඳුන්වාදීම ටකටයුතු කරන ලදී.  පළාත් වශනේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරිකයන් 150ක් සඳහා ප්‍රතිලාභ හිමිකර දී ඇත.

ඇසුරුම්කරණ සම්බන්ද පුහුණුකරුවන් වැඩසටන් 160ක් පවත්වා ඇති අතර දේශී්‍ය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත දියුණු කිරීමට ප්‍රදර්ශනය මහත් රුකුළක් වූ බව සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි.

අයිඑස්ඕ 14001 සහතිකය සමග පරිසර කළමනාකරණ පද්ධති සංවර්දන කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර ඇත. කාර්මික නිෂ්පදාන හා වෙළෙඳ පොළ තරඟකාරීථ්වය සහ තිරසාර සංවර්ධන වැඩසටන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන අතර ඒ සමග රබර් නිෂ්පාදන අංශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රබර් නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීමටත් ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවලට අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර යෙදවීමටත් සැලසුම් සකස් කර තිබේ. එමෙන් ම යකඩ ඇතුළු ලෝහ කර්මාන්ත ශාලා ශක්තිමත් කර කාර්මික නිලධාරීණ් 25 දෙනකු කොචින් විශ්වවිද්‍යාලයේ පුහුණුව සඳහා යොමුකර ඇති අතර ඒ සඳහා ආයෝජනය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 16.6කි. බෝට්ටු නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය වැඩි දියුණු කිරීමටත් ප්ලාස්ටික් පදනම් කරගත් කර්මාන්ත ඇති කිරීමටත් කටයුතු කරමින් සිටියි. ශ්‍රී ලංකා ප්ලාස්ටික් හා රබර් පුහුණු ආයතනයේ ප්ලාස්ටික් තාක්ෂණය සම්බන්ධ උපාධි පාඨමාලා හදාරන 19 දෙනෙකු මේ සඳහා යොදා ගැනීමට අපේක්ෂිතය. ඔවුන්ගේ පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් අයකරනු ලබන්නේ සියයට 50ක් පමණි.

සම් භාණ්ඩ කර්මාන්තය සංවර්දණය කිරීමට ද අප රජය වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිකරණ කර්මාන්ත ශාලාවක් සඳහා රුපියල් මිලියන 450ක් වෙන්කර ඇත. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඖෂධ නිෂ්පාදන කලාපයක් පිහිටුවීමට කටයුතු යොදා ඇත. විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ නිෂ්පදානය සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහතික නිකුත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් ද මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක රමින් පවතී. ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තරයේ පිළිගැනීමට ලක්වූ ආයතනයක් යොදා ගැනීමට අපේක්ෂිතය. සංවර්දනය කරන තවත් අංශයක් වන්නේ සෙරමික් නිෂ්පාදන අංශයයි. අමාත්‍යාංශය දේහීය රතුමැටි සෙවිලි උළු නිස්පාදන කර්මාන්තය ද වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබාදී ඇත.

 

 

කර්මාන්ත සංවර්ධනය

 

අපගේ ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධන ප්‍රයත්නයන් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සහයෝගීතාවයෙන් සාර්ථකත්වයට ලබා ගැනීම සමත්ව තිබෙනවා. මේ එකමුතුව රජයේ කර්මාන්ත සංවර්ධනයට මහත් සහායයක් වනවා. මගේ අමාත්‍යාංශය රුපියල් බිලියන 3.2ක් රජයේ ආයෝජන යොදවන විට පුද්ගලික අංශයේ ආයෝජනය රුපියල් බිලියන 32.4ක් වනවා. 2016 සැප්තැම්බර් මාසය වනවිට අමාත්‍යාංශය මගින් සංවර්ධනය කළ භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 937ක් වනවා. වෙළඳ ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත 364ක් ආරම්බ කිරීමට නියමිතයි. ඉන් රැකියා අවස්ථා 18,645ක් බිහිවනවා. දැනටමත් නව ව්‍යාපෘති 25ක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර ව්‍යාපෘති 44ක සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. 2016 අයවැයෙන් නව ආයෝජන ප්‍රදේශ හතරක් ත්‍රිකුණාමලය, රයිගම , මාඔය හා හම්බන්තොට ප්‍රදේශයන් හි ආරම්භ කිරීඹට මුදල් වෙන්කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ සඳහා සුදුස ඉඩම් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව වෙන්කර ගැනීමට අපේක්ෂිතයි.

 

ආහාර හා සමූපකාර

 

මෙම අමාත්‍යාංශය ආහාර හා සමූපකාර අංශයේ සැළකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි. ජුනි  මාසයේ දී පළාත් සමූඵකාර අමාත්‍යවරුන්ගේ සමුළුවක් පැවැත්වූවා. ඒ 94 වැනි ජාත්‍යන්තර සමූඵකාර දිනය වෙනුවෙන්. අප සැළසුම් කර තිබෙනවා සමූපකාර බැංකු නව යුගයට ගැලපෙන ආකාරයෙන් නවීකරණය කිරීමට, ඒ වගේ ම සමූපකාර ඉන්ධන පිරවුම් හල් නවීකරණය කිරීමට සහ රුපියල් මිලින 2000 ක වියදමින් සමූපකාර වාණිජ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට.

ගරු කතානායක තුමනි,

අවසාන වශයෙන් මම මේ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අයත් පුළුල්ව විහිදුණු විෂය ක්ෂේත්‍ර පරාසයක් ආරවණය වන පරිදි ඉතා කැපවීමකින් කටයුතු කරන මගේ අමාත්‍යාංශයේ සියලු නිලධාරීණ් ස්තූතිවන්ත වනවා. ඔබ සැමටත් ස්තූථියි.

 

Minister of Industry and Commerce